Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ด้วยตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส การจดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดชุมพรจึงได้มีประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเผยแพร่แจ้งประกาศฯ ดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขนาดไฟล์:2.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง