Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (APPF 30)

ประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (APPF 30)

                      ประชาสัมพันธ์รัฐสภาไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30 ) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliament and the Post-COVID-19 Sustainable Development" ระหว่างวันพุธที่ 26 – วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบ และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อความภาคภูมิและเป็นเกียรติภูมิแก่ประเทศไทย