Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Offices For Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาและกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

สัมมนาและกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายวิรัช  จตุพนาพร ผอ.ทสจ. ชุมพร มอบหมายให้นางสาววริษา  ด่านพงศกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาและกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค   ที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และนายพิสิษฐ์  ศรีกัลยานิวาท นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) เป็นวิทยากรในการบรรยาย