Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
O1 โครงสร้าง  • โครงสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ชุมพร
O3 อำนาจหน้าที่   อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2569 จังหวัดชุมพร
      แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ   ติดต่อเรา
      แผนที่สำนักงาน
      เส้นทางการเดินทาง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ส่วนอำนวยการ
     • ส่วนส่วนสิ่งแวดล้อม
     • ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
     • ส่วนทรัพยากรน้ำ
      ส่วนยุทธศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายการ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   วันเพจ ผอ.ทสจ.ชุมพร
      แวดวงข่าวทส. พื้นที่จังหวัดชุมพร
    ข่าวกิจกรรม
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายการ
O8 Q&A   ถาม-ตอบ
O9 Social Network   Facebook Fanpage

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  •  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  • สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงปม.65 รอบ 6 เดือน ทสจ.ชุมพร
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  • คู่มือการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  •  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
O17 E - Service   ระบบรับเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  • แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายการ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ประกาศราคากลาง
      ประกาศเชิญชวน
      ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง
     • ประกาศผู้ชนะราคา
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  • สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. 1
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.ทส.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายการ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  •  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล รายการ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ หน่วยงานสังกัด ทส.
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   รายงานผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายการ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  • แบบฟอร์มติดต่อเรา
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   กิจกรรม สนง.ทสจ.ชุมพร

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายการ
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  • นโยบายกระทรวงฯ "No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  • ประกาศเจตนารมณ์ของ ผอ.ทสจ.ชุมพร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  •  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายการ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  •

ประกาศเจตนารมณ์

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสนง.ทสจ.ชุมพร
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  •  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  •