Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ( Vision ) "เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคี เพื่อความอยู่ดี มีสุขของสังคมอย่างพอเพียง และยั่งยืน"