Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  (1.)  การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

  (2.)  การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (3.)  รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรองมาตรวัดน้ำ

  (4.)  ประสานการสำราจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

  (5.)  ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

  (6.)  ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยาน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  (7.)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย