Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
O1 โครงสร้าง  • โครงสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   ผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่   อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2563-2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ   ติดต่อเรา
      แผนที่สำนักงาน
      เส้นทางการเดินทาง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ส่วนอำนวยการ
     • ส่วนส่วนสิ่งแวดล้อม
     • ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
     • ส่วนทรัพยากรน้ำ
      ส่วนยุทธศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายการ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวกิจกรรม
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายการ
O8 Q&A   ถาม-ตอบ
O9 Social Network   Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  • แผนดำเนินงานประจำปี ทสจ.ชุมพร
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  • รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน สป.ทส.
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   คู่มือการใช้งานระบบใน สป.ทส.
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  • คู่มือการให้บริการ ทสจ.ชุมพร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  • สถิติการบริการรอบ 6 เดือน ทสจ.ชุมพร
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E - Service   ระบบรับเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทสจ.ชุมพร
O19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทสจ.ชุมพร
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายการ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ประกาศราคากลาง
      ประกาศเชิญชวน
      ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง
     • ประกาศผู้ชนะราคา
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  • สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. 1
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.ทส.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายการ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ประกาศบรรจุแต่งตั้ง
     • ประกาศการพัฒนาบุคคล หลักสูตร สพบ.
     • หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
      ข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากร
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล รายการ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ หน่วยงานสังกัด ทส.
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   รายงานผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายการ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  • แบบฟอร์มติดต่อเรา
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   กิจกรรม สนง.ทสจ.ชุมพร

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายการ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายการ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  • โครงการหิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโตเข้าวัด สานรักสามัคคี  ปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม สนง.ทสจ.ชุมพร
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  •  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  •  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  •